معرفی انواع قیچی در صنعت فرش دست بافت

قیچی روفگری

نمونه قیچی قالی بافیgheyc

قیچی :

یا ((مقراض)) وسیله برش و قطع نخ یا پارچه.

در قالیبافی بیشتر قیچی برای بریدن خامه ها و کوتاه کردن آنها به کار می رود. در بافت های نا متقارن گاه باریکه زه واری برای اندازه نگاه داشتن برش و ارتفاع پرز و ارتفاع پرز و گوشت فرش در پشت این قیچی لحیم می کنند که قطر آن حدود 0/5 سانتی متر است.

قیچی رفوگری نیز مانند قیچی قالی بافی بر دو نوع می باشد :

1- قیجی تخت معمولی که برای سر نخ زدن بکار می رود .

2-قیچی قالی بافی که دستگیره آن نسبت به اهرم ها (تیغه های برنده) با زوایه حدود ((30)) درجه برجسته است.

قیچی پشم چینی :

قیچی مخصوص است که دارای اهرم قوی و دستگیره بزرگتر از قیچی معمولی می باشد مانند قیچی های باغبانی و علف زنی.

آن را در تربت حیدریه ((دو کارد ))گویند.

اصطلاخ : قیچی زنی 

یا ((قیچی کاری )) کوتاه و صاف و یکنواخت کردن پرز قالی را گویند اهم از آن که این کار به هنگام بافتن قالی یا رفو کردن آن انجام گیرد.

منبع نوشتار: کتاب فرهنگ جامع فرش یادواره

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s