آثار هنری هخامنشی، اشکانی و ساسانی که از صدام کشف شد

Persian ancient treasures in Saddam Hussein’s secret safe


آثار هنری هخامنشی، اشکانی و ساسانی در گاو صندوق صدام حسین!

پس از فروپاشی رژیم صدام حسین، ارتش آمریکا و کارمندان موزه عراق، وارد گاو صندوق صدام شدند، که جعبه ها
ی مهروموم شده فراوانی برروی هم انباشته شده بود. پس از بازکردن جعبه ها در میان شگفتی، گنجینه ایی از آثار باستانی خاورمیانه باستان، از جمله آثار نفیس و زرین هخامنشی، اشکانی و ساسانی که تاکنون دیده نشده بود، بیرون آورده شد.

اشیای این گنجینه که سر به صدها قلم گذاشته و اکثرا زرین و در جهان بی نظیر میباشند، ادعا شده است که برخی از اقلام ایرانی بوده و تاکنون دیده نشده است.

این گنجینه امروز در موزه باستانشناسی عراق نگهداری میشود و بخاطر مسائل امنتی پروانه پژوهش به کسی داده نمیشود. ناگفته نماند، که بگفته همکاری، مسئولان عراقی موزه و نیز آمریکائیان از اعلام ایرانی بودن این اشیا تاکنون خودداری کرده اند، و شوربختانه تا زمانیکه از نزدیک برروی آنها بررسی نشود، تائید ایرانی بودن یا نبودنشان غیرممکن است.
اگر ثابت شود که کمتر از ،مدتی خاص(دقیقا نمیدانم ولی فکر میکنم حدود بیست سال) از کشور ، آن آثار تاریخی خارج شده طبق قوانین بین الملل می توان آن آثار را به ایران