روفوگر و تعریف آن

رفو کننده یا ترمیم کار. بر طرف کننده عیوب فرش از طریق تعمیر تار و نیز پود گذاری و بافتن نقاط صدمه دیده آن . رفوگر بایستی به کار و صنعت و حرفه قالیبافی و صنایع جانبی آن از جمله طراحی ، نقشه خوانی ، رنگرزی ، بافتن فرش آگاهی داشته باشد ، رنگها را بشناسد و مفهوم و معنای آن را درک کند.

دارای هنر تطبیق دادن و جور کردن رنگها باشد . رفوگر در کار خود مستقل است ، او فردی است مبتکر ، سریع الانتقال، هوشیار، بگونه ایکه به محض برخورد با انواع عیوب در هر کجای فرش که باشد طرق برطرف سازی آن را تشخیص داده  برنامه و روش ترمیم را انتخب و بنحو احسن عملی می سازد.

منبع نوشتار : کتاب فرهنگ جامع فرش یادواره

تصویر زیر  در نمایشگاه اجناس عتیقه ساندیگو کالیفرنیا گرفته شده است

23759_4669029120973_588472039_n